Hlasová signalizácia požiaru

Hlasová signalizácia požiaru

Núdzový zvukový systém alebo častejšie používaný výraz evakuačný rozhlas (evakuačný požiarny rozhlas – PER), alebo hlasová signalizácia požiaru (HSP) je jedným z najlepších riešení, ako požiadavky na bezpečnosť zvládnuť. Základná funkcia núdzového zvukového systému je rovnaká ako pred rokmi – distribuuje do objektu správy. Ide pritom o vysielanie jasných a vyčerpávajúcich informácií o núdzových opatreniach, upozorneniach, hláseniach a osloveniach. Na základe toho sa inštaláciou ozvučovacích systémov sleduje niekoľko cieľov: osoby v danom objekte musia brať informácie vážne a ihneď musia vedieť, čo sa v objekte deje. Informácie treba prijímať tak, aby nevznikla panika a neobjavili sa chybné reakcie.

Núdzový zvukový systém v praxi najčastejšie predstavuje systém rozhlasu s moduláciou 100 V. Môžu ho kontrolovať alebo obsluhovať zodpovedné osoby, ale môže aj bezobslužne spolupracovať so systémom detekcie nebezpečenstva – zvyčajne so systémom elektrickej požiarnej signalizácie. Novopostavené budovy majú použitie zvukového systému predpísané už v prípravnej fáze projektovania, inštalácia do jestvujúcich objektov je vždy prínosom.

HPS

V zmysle súčasne platných legislatívnych požiadaviek sa núdzový zvukový systém (evakuačný požiarny rozhlas) riadi osobitnými právnymi predpismi v znení neskorších zmien:

– zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,

– vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii,

– vyhlášky MV SR č. 90/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb,

STN EN 60849 Núdzové akustické systémy.