Elektroinštalácie

Elektroinštalácie

Poznáte požiadavky, ktoré má spĺňať elektrický rozvod? Ktoré normy je potrebné poznať? Istia sa svetelné zdroje zvlášť? Aké majú byť zásuvky v dvoch napäťových sústavách? Akými spôsobmi sa vykonávajú rozvody pre osvetlenie schodísk, nástupíšť, výťahov a chodieb?

Elektrický rozvod musí podľa druhu rozvodu spĺňať požiadavky na:

  • bezpečnosť osôb
  • prevádzkovú spoľahlivosť
  • prehľadnosť rozvodu
  • ľahkú prispôsobivosť rozvodu
  • hospodárnosť rozvodu
  • hopodárne použitie typizovaných jednotiek
  • vzhľad
  • zamedzenie nepriaznivých vplyvov a rušivých napätí
Ochrana pred nebezpečným dotykom sa vykonáva podľa STN 33 2000-3.
Každé elektrické zariadenie musí byť podrobené východiskovej revízii podľa STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61.
Elektrické zariadenia, ktorých funkcia je povinná napr. pri evakuácií obyvateľstva alebo pri hasení požiarov sa pripojí samostatným vedením z prípojkovej skrine alebo z hlavného rozvádzača.
Prierez vodičov sa volí podľa STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-4-43 a STN 33 2000-4-473.
Rozvádzače a rozvodnice musia byť v prevedení, ktoré vyhovuje prostrediu v priestore, v ktorom sú umiestnené.
Pred elektromerovým rozvádzačom alebo jadrom musí byť voľný priestor o hĺbke aspoň 80 cm s rovnou podlahou.
Na jeden svetelný obvod sa môže pripojiť toľko svetiel, aby súčet ich menovitých prúdov neprekročil menovitý prúd istiaceho prvku.
Zásuvky musia mať ochranný kolík pripojený na ochranný vodič. Jednofázové zásuvky sa pripojujú tak, aby ochranný kolík bol hore a stredný vodič bol pripojený na pravú dutinku pri pohľade spredu.
Pri použití dvoch napäťových sústav musia byť zásuvky vždy nezameniteľné. Na jeden zásuvkový obvod možno pripojiť najviac 10 zásuvkových vývodov. Dvoj zásuvka sa nesmie pripojiť do dvoch rôznych obvodov.
Poistka alebo istič v zásuvkovom obvode istí len rozvod k zásuvkám a neistí pripojený spotrebič.
Núdzové osvetlenie sa napája z nezávislého zdroja na sieti a zapína sa automaticky a to:
– pri prerušení napájania obvodu pre osvetlenie spoločných komunikácií
– pri prerušení napájania rozvádzača, na ktorom sú istené obvody pre osvetlenie spoločných komunikácií.